کليله و دمنه باب زرگر وسياح - عطش42

 

عطش42

 
کليله و دمنه باب زرگر وسياح
ببری وبوزینه ای و ماری وزرگری در دام صیادی افتادند.
 یک روز سیاحی آنها را دید می خواست زرگر را نجات دهد طنابی در گودال انداخت بوزینه فورا بیرون آمد وببر هم به سرعت خارج شد واز سیاح تشکر کردند وگفتند امید واریم روزی جبران کنیم .
هنگام خداحافظی به سیاح سفارش کردند که در این مدت او را شناختیم  زرگر بی وفا است . نجاتش نده.
سیاح توجهی نکرد وزرگر را نجات داد واز هم جدا شدند.
بعد از مئتی مرد وارد محلی شد بوزینه او را دید ومیوه ای آورد به او داد وقدر دانی کرد.
ببر هم او را دید وبرای قدر دانی دختر امیر را کشت وجواهراتش را بر داشت به مرد داد او جواهرات را گرفت وبه راه خود ادامه داد.
وقتی به شهر رسید زرگر مرد را دید وبا دیدن جواهرات فهمید به امیر خبر داد واو را دستگیر کردند تا به خاطر کشتن دختر امیر مجازات شود .
 مار فهمید وپیش سیاح رفت به او گفت نگفتم زرگر بی وفا ست اورا نجات نده. من به خانه امیر می روم پسرش را زخمی می کنم وگیاهی به تو می دهم تا او را درمان کنی ونجات یابی.
مار با این کار مرد را نجات داد ومرد ماجرا را برای امیر تعریف کرد .
امیر دستور داد زرگر را دستگیر ومجازات کنند.
 
پيام هاي ديگران () لینک دائم

hassan nazar
نویسنده
hassan nazar


آرشیو شده ها
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
خرداد ۸٤


لینک دوستان
آمار و خروجی

  RSS 2.0  

لوگودونی

وبلاگ فارسی