عطش42

 

عطش42

 
نشانه بلوغ
از بزرگی پرسیدند نشانه بلوغ چیست ؟
گفت : بلوغ یک نشان دارد آنکه در بند رضای حق بیش از آن باشی که در بند حظ نفس خویش .
وهر آنکه درو این صفت موجود نیست به نزد محققان بالغ نیست حتی اگر هشتاد ساله باشد.
 و گر چل ساله را عقل وادب نیست    به تحقیقش نشاید آدمی خواند
به دست آوردن دنیا هنر نیست          یکی را گر توانی دل به دست آر
پيام هاي ديگران () لینک دائم

باب هشتم گلستان
دوکس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند .
یکی آنکه اندوخت و نخورد ودیگر آنکه آموخت ونکرد.
علم چندانکه بیشتر خوانی                چون عمل در تونیست نادانی
نه محقق بود نه دانشمند                  چارپا یی بر او کتابی چند
آ» تهی مغز را چه علم وخبر            که برو هیزمست یا د فتر
پيام هاي ديگران () لینک دائم

hassan nazar
نویسنده
hassan nazar


آرشیو شده ها
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
خرداد ۸٤


لینک دوستان
آمار و خروجی

  RSS 2.0  

لوگودونی

وبلاگ فارسی