عطش42

 

عطش42

 
 
معرکه گیری با پسر خود ماجرا می کرد که تو هیچ کاری نمی کنی وعمر در بطالت به سر می بری چند با تو بگویم که معلق زدن بیاموز سگ زچنبر جهانیدن ورسن بازی تعلم کن تا از عمر خود بر خوردار شوی اگر از من نشنوی به خدا تو را در مدرسه اندازم تا آن علم به ارث مانده ایشان بیاموزی و دانشمند شوی وتا زنده باشی در مذلت وفلاکت بمانی ویک جو از هیچ جا حاصل نتوانی کرد.
پيام هاي ديگران () لینک دائم

 
عارفی به عبادت امیری رفت پرسید که چه مشکل داری ؟ گفت تبم می گیرد وگردنم درد می کند اما شکر که یک دو روز است تبم شکسته است اما گردنم هنوز درد می کند گفت: دل خوش دار که آ» نیز در این دو روز می شکند.
پيام هاي ديگران () لینک دائم

 
طفیلی را پرسیدند که اشتها داری ؟ گفت : من بیچاره در جهان همین متاع دارم.
مردی را پسر در چاه افتاد گفت: جان بابا جایی مرو تا من بروم طناب بیاورم وتو را بیرون کشم.
پيام هاي ديگران () لینک دائم

 
سلطان محمود پیری ضعیف را دید که مقداری خار می کشد بر او رحمش آمد گفت: ای پیر دو سه دینار زر می خواهی یا دراز گوشی یا دوسه گوسفند یا باغی که به تو دهم تا از این زحمت خلاصی یابی .
پیر گفت : زر بده تا در میان بندم وبر دراز گوشی بنشینم وگوسفندان در پیش گیرم وبه باغ بروم وبه دولت تو در باقی عمر آنجا بیاسایم. سلطان را خوش آمد وفرمود چنان کردند.
پيام هاي ديگران () لینک دائم

 
رمالی در راه به همایون شاه رسید. پرسید که در چه کاری ؟ گفت : چیزی نمی کارم که به کار آید گفت: پدرت نیز چنین بود هرگز چیزی نکاشت که به کار آید.
پيام هاي ديگران () لینک دائم

 
سلطان محمود را در حالت گرسنگی بادنجان بورانی پیش آوردند خوشش آمد گفت بادنجان بورانی طعامی است خوش ندیمی در مدح بادنجان شعری گفت چون سیر شد گفت : بادنجان سخت مضر چیزی است ندیم در مضرت بادنجان سخن پر دازی کرد سلطان گفت ای مردک نه این زمان تعریفش می گفتی . گفت : من ندیم توام نه بادنجان مرا چیزی می باید گفت که تو را خوش آید نه بادنجان را.
پيام هاي ديگران () لینک دائم

 
مردی تبری داشت وهر شب در مخزن می نهاد ودر را محکم می بست زنش پرسید چرا تبر در مخزن می نهی؟ گفت: تا گربه نبرد گفت: گربه تبر چه می کند؟ گفت: ابله زنی بوده ای تکه ای گوشت که به یک جو نمی ارزد می برد تبری که به ده دینار خریده ام رها خواهد کرد؟
پيام هاي ديگران () لینک دائم

 
بهار طبیعت مبارک باد
پيام هاي ديگران () لینک دائم

hassan nazar
نویسنده
hassan nazar


آرشیو شده ها
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
خرداد ۸٤


لینک دوستان
آمار و خروجی

  RSS 2.0  

لوگودونی

وبلاگ فارسی